Ragna Vilhelmine Nielsen

1845 - 1924

Norge

Gav ut memoarboken Fra de smaa følelsers tid, 1907. Hon växte upp i Trondheim, var dotter till kgl fullmäktige Jørgen Ullman och skribenten och litteraturkritikern Vilhelmine Ullmann. Hon tog guvernantexamen, anställdes som ovanligt ung på en flickskola och startade senare den första norska skolan med gemensam undervisning för flickor och pojkar i Kristiania.

Hon var i två omgångar ordförande i Norsk kvinnesaksforening, som hon varit med om att stifta, och fick som folktalare, skribent och litteraturanmälare rykte om sig att vara en av de hårdaste kritikerna av “manliga synpunkter” i sedlighetsfejden, 1880-talets våldsamma debatt om sexualmoralen. Hon var också bland de första kvinnorna i Kristianias stadsfullmäktige. Senare engagerade hon sig i spiritismen.

Litteratur om författaren: ett urval

Anna Caspari Agerholt: Den norske kvinnebevegelses historie, 1978

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1, 1988

Åse Hjort-Lervik (red): Gjennom kvinneøyne, bd 1, 1980