Birgitte Christine Kaas

1682 - 1761

Norge

Född på Elingaard i Onsøy Sogn i Norge, dotter till Hans Kaas (1657-1700) och Sophie Amalie Bielke. 1713 gifte hon sig med överstelöjtnant Henrik Jørgen Huitfeldt (1674-1751) och flyttade tillbaka till Elingaard som hennes far hade sålt men som äkta maken fått i arv efter sitt första äktenskap. Där bodde hon till sin död.

Birgitte Christine Kaas handskrivna dikter förstördes vid en ödesdiger brand 1746 då Elingaard lades i aska. I Nogle Aandelige Psalme, Oversatte udaf det Tydske Sprog paa Dansk af den, Som inderlig begicerer at have udi sit Hierte Bestandig Christi Kierlighed, döljer sig författarens namn i de tre sista ordens begynnelsebokstäver. Boken, som trycktes i Köpenhamn 1734, innehåller 28 översättningar av tyska psalmer, företrädesvis av kvinnliga författare.

Litteratur om författaren: ett urval

Anders Mailing: Dansk Salmehistorie, bd 6, 1971

J.H. Skaar: Norsk Salmehistorie, bd 1 och 2, 1879-80

Lars Aanestad m fl (red): Kristen Sang og Musikk, 1962-65