Anna Sybille Reventlow

1753 - 1828

Danmark

Dotter till överstelöjtnant Carl Rudolph Schubart och syster till Charlotte Schimmelmann. Hon gifte sig 1778 med J.L. Reventlow på godset Brahetrolleborg där hon reformerade frisk- och sjukvården och efter mannens död övertog ledningen av skolverksamheten, seminariet och pensionsanstalten.

Sybille Reventlow förde en omfattande korrespondens, den längsta och mest kontinuerliga med Louise Stolberg: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds 1770-1827, bd 9, i urval av L Bobé, 1895-1932.

Litteratur om författaren: ett urval

Anne Scott Sørensen: "Den nordiske kreds. En aristokratisk salonkultur" i: dens (red): Nordisk salonkultur. En studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-1850, 1998