Anna Jacobs Daatter Borrebye

1708 - 1762

Danmark

Född och uppvuxen i Nakskov och Branderslev på Lolland. Dotter till prästen Jacob Mortensen Borrebye, och för att kämpa emot tungsinne och sjukdom, skrev och gav hon ut Een liden Tieds-Fordriv, 1750, ett slags lexikon avsett att sprida kunskap bland allmogen. Efter moderns död gifte fadern om sig och Anna Jacobs Daatter Borrebye, som var näst äldst av åtta syskon, fick ge sig ut i arbetslivet som 16-åring.

Hon fann tröst i bibelläsning och andakter och under denna period tillkom hennes religiösa diktning: Zions Sukke ved Babylons Floder, Eller Guds børns Trøste-Tanker i denne Verdens Modgang, 1741. Omtryckta 1769, 1797 och 1851.

Litteratur om författaren: ett urval

Harald Stene Dehlin: Kvinneskjebner og salmevers, 1960

Jens Hougaard m fl (red): Dansk Litteraturhistorie, bd 3, 1983

Lars Aanestad m fl (red): Kristen Sang og Musikk, 1962-65